Čističky TOPAS

Čistírny výrobní řady TOPAS jsou domovní čistírny odpadních vod určené pro čištění veškerých odpadních vod z nemovitostí a kapacitně jsou dimenzovány pro 1-300 trvale napojených osob. Kapacitu čistírny je možné krátkodobě (cca 2 dny) překročit až na 200%. Při jejich návrhu bylo využito zkušeností z čištění odpadních vod ve větších aktivačních čistírnách včetně procesů na odstraňování dusíku. Systém TOPAS využívá výhod kontinuálního a diskontinuálního průtoku aktivační nádrže a pracuje na principu biologického čištění odpadní vody aktivovaným kalem ve vznosu. ČOV TOPAS se standardně dodávají ve variantě bez pískového filtru nebo za příplatek s vestavěným pískovým filtrem. Technické řešení čistírny je autorsky chráněno mezinárodním patentem č. 282 411 v celé EU a většině vyspělých států světa.

Výhody ČOV s pískovým filtrem

Technické řešení ČOV TOPAS s vestavěným pískovým filtrem umožňuje dosažení účinnosti čištění 98%, což v praxi znamená naprosto čirou nezapáchající vodu na odtoku, dosahující charakteristiky užitkové vody vhodné k dalšímu použití. Konstrukční řešení vestavěného pískového filtru navíc zabraňuje jeho ucpání, neboť minimálně 1 – 5 x za den dochází k automatickému praní filtru.

Funkce

Odpadní vody natékají do akumulační nádrže, která vyrovnává nerovnoměrnost přítoku. Předčištěná odpadní voda je pak rovnoměrně načerpávána do aktivační nádrže, kde dochází k odbourávání organického znečištění aktivovaným kalem. Směs vyčištěné vody a kalu dále natéká do dosazováku. Zde se odsazuje kal od vyčištěné vody. Kal se čerpá do kalojemu, vyčištěná voda odtéká mimo čistírnu. (Při dodávce pískového filtru a membrán vytéká voda z dosazováku do těchto zařízení a odtud mimo čistírnu). Velkou výhodou je možnost, na rozdíl od většiny čistíren, přerušit nátok splašků na více jak dva měsíce bez významného ovlivnění kvality vody na odtoku při obnovení nátoku vody na čistírnu.

Osazení

ČOV TOPAS je kompletní samonosná plastová nádrž, která se osazuje obvykle do výkopu tak, že víko (v zeleném provedení) je cca 0,15m nad upraveným terénem, aby byla ČOV zajištěna proti vniknutí dešťových vod. V různých geologických podmínkách je vhodné osazení na betonovou základovou desku tl. 120mm a obsypání původní zeminou zbavenou hrubších kamenů. Při nevhodných geologických podmínkách je nutné obetonování ČOV. ČOV může být osazena pod hladinou spodní vody. Před obsypáním ČOV zeminou se nádrž postupně napouští čistou vodou, aby nedošlo k prohnutí stěn tlakem zeminy. Čistírna se dodává bez pevného vtoku – po osazení ČOV se vyřízne v potřebné výšce a místě otvor pro přítokové potrubí. Do prostoru ČOV se vhání z vnějšího prostředí vzduch a předpokládá se odvětrání přítokovým kanalizačním potrubím nad střechu obytné budovy.

Technické parametry

ČOV TOPAS bez pískového filtru ČOV TOPAS s pískovým filtrem (PF)

Parametr průměr [mg/l] maximum [mg/l] Parametr průměr [mg/l] maximum [mg/l] účinnost[%]

BSK5 15 30 BSK5 10 15 98

CHSKCr 70 120 CHSKCr 70 120 95

NL 15 30 NL 10 15 96

N-NH4+ 15 20 N-NH4+ 15 20 80

      P 1 2 96*

* ČOV doplněná o zařízení na odbourávání fosforu

ČOV bez pískového filtru plně vyhovují I. a II. třídě NV č. 23/2011 Sb.

ČOV s pískovým filtrem plně vyhovují I. a II. třídě NV č. 23/2011 Sb.

ČOV s pískovým filtrem a zařízením na odbourávání fosforu plně vyhovují I., II. a III.třídě NV č.23/2011 Sb. a splňují NV č. 416/2010 Sb.

Připojení ČOV na el.síť

Čistírna se dodává propojená a odzkoušená. Součástí dodávky je kabel se zástrčkou 230V, která slouží pouze k odzkoušení čistírny. Čistírna se připojuje samostatnou přípojkou zemním kabelem CYKY 5Cx1.5 na rozvod el. instalace v nemovitosti. El. přípojka a napojení v nemovitosti není předmětem dodávky ČOV. Použitá proudová sestava je 1+PE+N 230 50Hz „T-N-S“. Přívod k čistírně je třeba chránit proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA. V nemovitosti se obvykle instalují v místě napojení jednoduché spínací hodiny pro přerušování chodu čistírny (regulace výkonu) a světelná signalizace správné funkce ČOV (je možno dodat výrobcem jako komplet).